Web Banner 3.jpg
heart-rate.gif

ශික්‍ෂණ රෝහල - මඩකලපුව

போதனா வைத்தியசாலை - மட்டக்களப்பு

TEACHING HOSPITAL - BATTICALOA

දැක්ම

සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා දීමේ විශිෂ්ටතම ආයතනය ලෙස හැසිරීම

මෙහෙවර

රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට මූලිකත්වය දී ක්‍රියාකාරී පරිසරයක පවතින සම්පත් කාර්යයක්ෂමව භාවිතා කර උපරිම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් ආරක්ෂාකාරි සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම

நோக்கு

சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதில் தலை சிறந்த நிலையமாக விளங்குதல்

செயற்பணி

நோயாளிகளின் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து சுகாதார ஆளணியினரை பயிற்றுவித்து கிடைக்கப்பெறும் வளங்களை வினைத்திறனான முறையில் உவப்பான பணிச்சூழலில் பயன்படுத்தி உயர்தரமானதும் பாதுகாப்பானதுமான சுகாதார சேவைகளை வழங்குதல்.

TH LogoFB.png

VISION

To Become a center of Excellence in Delivering Curative and Rehabilitative Service

MISSION

Provision of Healthcare Services of Highest Quality and Safety along with Training of Health Personals and use of available resources in a conducive working Environment where the Patients' needs will be of highest priority

LATEST EVENTS

1/20

OUR SERVICES

OPD

The OPD functioning from 7 am to 8 pm and there is separate Fever counter to provide priority service to fever.

CLINICS SERVICE

The Clinic functioning on Monday to Saturday at Morning 8 am to 1 pm and Evening 1 pm to 4 pm .

SPECIALIST SERVICE

Information on the wide range of specialist care services, there history, evolution, future ho to obtain these services..

LABORATORY SERVICE

A Medical Laboratory tests are carried out on specimens to obtain information about the health of a patient to aid in diagnosis, treatment, and prevention of disease.

office_edited.jpg

NOTICE

23

JUL
2021

COVID-19 Situation Report in Srilanka

COVID - 19  தொடர்பான சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்படும் இலங்கை பற்றிய நாளாந்த அறிக்கை

19

OCT
2020

Suppliers’ Registration for the year 2021 

2021 ம்  ஆண்டிற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல்

Applications are hereby invited for the supply of following Goods and Provision of services

from Manufacturers.....

21

APR
2020

மட்.போதனா வைத்தியசாலையின் புற்றுநோய் சிகிச்சைப் பிரிவு நோயாளர்களுக்கு ஆலோசனைக்கு விசேட தொலைபேசி சேவை அறிமுகம்.

09

APR
2020

Tender Notice : Urgent Procurement of Medical Equipment and Laboratory Equipment for COVID – 19 Management at Teaching Hospital, Batticaloa..

04

JAN
2020

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய நடைமுறைகள் அமுலுக்கு வருகின்றன

Live.gif
PRESIDENT

Excellency

Gotabaya Rajapaksa

SL President.jpg

Excellency

Gotabaya Rajapaksa

President of 

Sri Lanka

MINISTER

Honorable

Pavithra Wanniarachchi

Pavithra Wanniarachchi.JPEG

Honorable

Pavithra Wanniarachchi

Minister of Health

SECRETARY

DR.S.H.Munasinghe

Dr. S.H. Munasinghe.jpg

Dr.S.H.Munasinghe

Secretary

Minister of Health

DGHS

Dr.Asela Gunawardena

dg-White.jpg

Dr.Asela Gunawardena

Director General of

Health Service

DASH BOARD 2021

ADMISSION

21 644

Up to March 2021

OPD ADMISSION

12 617

Up to March 2021

BIRTH

1 191

Up to March 2021

DEATH

296

Up to March 2021

TOP OFFICIALS

DIRECTOR
Dr(Mrs).K.Ganeshalingam
Director.jpg

Dr(Mrs).K.Ganeshalingam

Director

Teaching Hospital

Batticaloa

DEPUTY DIRECTOR 1
Dr(Mrs).M.Barthelot
Dr(Mrs).M_edited.jpg

Dr(Mrs).M.Barthelot

Deputy Director

Teaching Hospital

Batticaloa

DEPUTY DIRECTOR 2
Dr.F.P.Mathan
Dr.F.P.Mathan

Dr.F.P.Mathan

Deputy Director

Teaching Hospital

Batticaloa

RECENT POST

new.gif
Mobile Drugs Service.jpg

May 10, 2021

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் கிளினிக் நோயாளர்களுக்குரிய மருந்துகளை இன்று முதல் (10.05.2021)  வீடுகளுக்கு வழங்க நடவடிக்கை

Blood Urgent.jpg

May 10, 2021

நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள கொரானா வைரஸ் தொற்றுப்  பரவல் அச்சுறுத்தல் காரணமாக எமது இரத்த வங்கியில் இரத்த பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

covid-19-vaccination-1500-991-2_edited.j

April 03, 2021

கோவிட்-19 தடுப்பூசி தொடர்பாக அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

News Covid.jpg

December 04, 2020

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் கோவிட் 19 சேவை வழங்கல்கள் விஸ்தரிப்பு

new.gif

SUCCESS

Expansion of Covid-19 Service Provisions of Batticaloa Teaching Hospital

CONVERSATION

Interview with

Dr.(Mrs).K.Ganeshalingam  ( Director )

and Dr. P.Jeepara ( Consutant. General Surgeon )

Media UNIT

View the latest health news and explore articles on fitness, diet, nutrition, parenting, relationships, medicine, diseases and healthy living.

Consulting

பெண்களிடையே அதிகரித்து வரும் மார்பு புற்றுநோய் இவற்றை எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிப்பது பற்றியும் இந் நோய்க்கு மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் தொடர்பாகவும் சிரேஷ்ட புற்றுநோய் வைத்திய நிபுணர் Dr.அகமட் இக்பால் அவர்களுடனுமான கலந்துரையாடல்.