ශික්‍ෂණ රෝහල - මඩකලපුව

போதனா வைத்தியசாலை - மட்டக்களப்பு

TEACHING HOSPITAL - BATTICALOA

நோக்கு

சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதில் தலை சிறந்த நிலையமாக விளங்குதல்

செயற்பணி

நோயாளிகளின் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து சுகாதார ஆளணியினரை பயிற்றுவித்து கிடைக்கப்பெறும் வளங்களை வினைத்திறனான முறையில் உவப்பான பணிச்சூழலில் பயன்படுத்தி உயர்தரமானதும் பாதுகாப்பானதுமான சுகாதார சேவைகளை வழங்குதல்.

දැක්ම

සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා දීමේ විශිෂ්ටතම ආයතනය ලෙස හැසිරීම

මෙහෙවර

රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට මූලිකත්වය දී ක්‍රියාකාරී පරිසරයක පවතින සම්පත් කාර්යයක්ෂමව භාවිතා කර උපරිම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් ආරක්ෂාකාරි සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම

LATEST EVENTS

1/17

TREATMENTS

OPD

The OPD functioning from 7 am to 8 pm and there is separate Fever counter to provide priority service to fever.

Clinics Service

The Clinic functioning on Monday to Saturday at Morning 8 am to 1 pm and Evening 1 pm to 4 pm .

Specialist Service

Information on the wide range of specialist care services, there history, evolution, future ho to obtain these services..

VISION

To Become a center of Excellence in Delivering Curative and Rehabilitative Service

MISSION

Provision of Healthcare Services of Highest Quality and Safety along with Training of Health Personals and use of available resources in a conducive working Environment where the Patients' needs will be of highest priority

COVID-19 Situation Report in Srilanka

COVID - 19  தொடர்பான சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்படும் இலங்கை பற்றிய நாளாந்த அறிக்கை

20

Mar
2020

மட்.போதனா வைத்தியசாலையின் புற்றுநோய் சிகிச்சைப் பிரிவு நோயாளர்களுக்கு ஆலோசனைக்கு விசேட தொலைபேசி சேவை அறிமுகம்.

21

Apr
2020

Tender Notice : Urgent Procurement of Medical Equipment and Laboratory Equipment for COVID – 19 Management at Teaching Hospital, Batticaloa..

09

Apr
2020

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய நடைமுறைகள் அமுலுக்கு வருகின்றன

04

Jan
2020

12th International Research Conference 11th – 12th September 2019

03

Sep
2019

NOTICE

CLICK MORE DETAILS

VIDEO CHANNEL

President
PRIME MINISTER

Honorable

Mahinda Rajapaksa

MINISTER

Honorable

Pavithra Wanniarachchi

TOP OFFICIALS

DIRECTOR
Dr(Mrs).K.Ganeshalingam
DEPUTY DIRECTOR 1
Dr(Mrs).M.Sivananthan
DEPUTY DIRECTOR 2
Dr.F.P.Mathan

“இதமளி சிறுவர் பூங்கா” 10/06/2020 அன்று மட்டக்களப்பு  போதனா வைத்தியசாலையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார அமைப்பின் (IMHO-USA) நிதியுதவியுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தை உத்தியோகபூர்வமாக ......

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் புற்றுநோய் சிகிச்சைப் பிரிவு நோயாளர்களுக்கு விடுக்கும் முக்கிய அறிவித்தல்.

தற்பொழுது நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரண சூழ்நிலையை .........

பொது அறிவித்தல்

கிழக்கு மாகாண மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களுக்கான கோவிட் 19 விசேட சிகிச்சை நிலையம் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம்.........

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகளை மேற்கொள்ள வரும் பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல்

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் தங்களது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகளை மேற்கொள்வோர் இப்பதிவினை ........

RECENT POST

TOP MINISTRY

SECRETARY
Dr. S.H. Munasinghe
DGHS
-

CONTACT US

Teaching Hospital - Batticaloa of Sri Lanka

Hospital   : +94 652222261

                   +94 652222262

Inquiries  : +94 652222262

Fax           : +94 652222641

Email       :  thbatti@sltnet.lk

Accident Service :   +94 652229581

                                  +94 652229591

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Last Update: 20.09.2020

QUICK LINK

Visitors Counter

ICT Unit - Teaching Hospital, Batticaloa

Developed In Association With Information and Communication Technology Agency

Designed By : S.Jegatheeswaran (ICTA)